Set Menu - setMenuItem (1,1)
Set Menu - setMenuItem (2,1)
Set Menu - setMenuItem (3,2)